Algemene voorwaarden
ECHT Advocatuur
(versie 2022)

i. Kantoor

ECHT Advocatuur is een handelsnaam van de besloten vennootschap ECHT advocatuur B.V. en wordt hierna aangeduid als: “het kantoor”.

 

ii. Toepasselijkheid

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en vormen onderdeel van alle opdrachten die aan binnen het kantoor werkzame advocaten worden verstrekt, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

 

iii. Opdracht

a. Iedere opdracht wordt, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor.

b. De cliënt stemt ermee in dat het kantoor de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door een aan het kantoor verbonden advocaat of zo nodig door een niet aan het kantoor verbonden derde.

c. Voor zover ten behoeve van de dienstverlening de inschakeling van een derde vereist is, zal daarover zo mogelijk overleg worden gepleegd met de cliënt. Bij het inschakelen van deze derde zal steeds de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. De kosten die de inschakeling van deze derde met zich meebrengt, zullen door cliënt worden gedragen en voldaan.

d. Het kantoor is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of (naar haar keuze) de behandeling van (lopende) zaken op te schorten, indien de cliënt in gebreke blijft met tijdige betaling van één of meer openstaande facturen, dan wel niet op eerste verzoek van het kantoor zekerheid stelt (in de vorm van voorschotten) voor het nakomen van diens betalings- en/of overige verplichtingen.

e. Bij overmacht aan de zijde van het kantoor, bijvoorbeeld wegens brand, staking of verhindering als gevolg van derden die hun verplichtingen niet nakomen, is het kantoor gerechtigd de werkzaamheden op te schorten voor de tijd dat de overmacht situatie voortduurt, dan wel de overeenkomst met de cliënt op te zeggen zonder gehouden te zijn tot het betalen van een schadevergoeding.

iv. Declaratie

a. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting, verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen. De hoogte van het honorarium wordt voorafgaand aan of bij het verstrekken van de opdracht door de cliënt aan het kantoor overeengekomen en door het kantoor bevestigd.

b. De bestede tijd wordt geregistreerd in veelvouden van vijf minuten.

c. Indien er ten aanzien van het honorarium een vaste prijsafspraak (lees: fixed fee) is gemaakt, blijft de cliënt het overeengekomen honorarium te allen tijde verschuldigd, derhalve ook in het geval de opdracht om welke reden dan ook vroegtijdig wordt beëindigd. Irrelevant is daarbij wie het initiatief tot beëindiging van de opdracht neemt.

d. Honorarium en kosten kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode
dan één maand, tussentijds in rekening worden gebracht.

e. Het kantoor is gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eerstvolgende definitieve afrekening in het kader van de opdracht.

f. Het overeengekomen uurtarief wordt jaarlijks met ingang van 1 januari geïndexeerd met toepassing van het Consumentenprijsindex-cijfer (reeks alle huishoudens), zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het gewijzigde uurtarief wordt gevonden door het geldende uurtarief te delen door het jaargemiddelde van genoemd indexcijfer over het jaar voorafgaande aan dat waarin de opdracht werd verstrekt, en dit quotiënt te vermenigvuldigen met het jaargemiddelde over het laatst verstreken jaar, zulks steeds uitgaande van het meest recente basisjaar en steeds af te ronden op het erboven gelegen veelvoud van € 5,00.

v. Betaling

a. Voldoening van declaraties van het kantoor dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en wel door bijschrijving van (al) het verschuldigde op een in de factuur daartoe aangewezen bankrekeningnummer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de client wettelijke rente verschuldigd.

b. Indien de client die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf declaraties van het kantoor niet binnen 14 dagen na factuurdatum betaalt, is de client van rechtswege in verzuim en is hij een rente over het openstaande saldo verschuldigd van 1% per kalendermaand, waarbij elke ingegane kalendermaand als een volle kalendermaand zal gelden. Daarnaast is het kantoor gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen die worden begroot op 15% van de openstaande saldo.

c. Het kantoor brengt de verschuldigde griffierechten bij wijze van voorschot in rekening. Cliënt is gehouden het voorschot tijdig, derhalve binnen 7 dagen na factuurdatum en in alle gevallen vóórdat het griffierecht verschuldigd wordt door het kantoor, te voldoen. Als het griffierecht niet tijdig is voldaan, behoudt het kantoor zich het recht voor geen advocaat te stellen of anderszins noodzakelijke proceshandelingen niet te verrichten, voor welk handelen of nalaten alsmede de gevolgen daarvan de aansprakelijkheid wordt uitgesloten.

d. Indien het kantoor invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de buitengerechtelijke incassokosten, die gesteld worden op het bedrag dat volgt uit de toepasselijke regelgeving (Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten dan wel een daaraan gelijk te stellen regeling), ten laste van de cliënt.

e. Indien facturen niet tijdig en volledig door cliënt worden voldaan, is het kantoor gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat volledige en integrale betaling heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van het kantoor voor schade die daardoor mocht ontstaan.

f. In geval van meerdere opdrachtgevers, is iedere opdrachtgever voor dat dossier hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele vordering van het kantoor.

vi. Aansprakelijkheid

a. Het kantoor is voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd overeenkomstig de door de Nederlandse Orde van Advocaten vastgestelde verordeningen.

b. Het kantoor en de daaraan verbonden advocaten aanvaarden, behoudens in het geval van opzet en bewuste roekeloosheid, geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook of van welke vorm dan ook in verband met eventuele tekortkomingen ten aanzien van de door haar geleverde diensten.

c. Het kantoor en de daaraan verbonden advocaten zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen van niet aan het kantoor verbonden derden die zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de opdracht.

d. Indien het kantoor, ondanks het bepaalde in de vorige leden, is gehouden tot betaling van een schadevergoeding, is de aansprakelijkheid van het kantoor en de daaraan verbonden advocaten, buiten het bedrag van het eigen risico, beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft.

e. Iedere vordering jegens het kantoor en/of aan haar verbonden advocaat verjaart in ieder geval dertien maanden nadat de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt is ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekt zijn.

vii. Aanvullende voorwaarden incasso abonnement

a. Binnen het incasso abonnement wordt gewerkt met een gereduceerd honorarium.

b. De hoogte van honorarium wordt voorafgaande aan of bij het verlenen van de incasso-opdracht tussen kantoor en de cliënt overeengekomen en door het kantoor bevestigd.

viii. Geschillen/overig

a. Een dossier van de cliënt wordt gedurende acht jaar door het kantoor bewaard. Vervolgens zal het worden vernietigd. De cliënt kan het kantoor binnen de bewaartermijn van acht jaar vragen het dossier aan de cliënt af te geven.

b. Het kantoor is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van en aanvullingen op de algemene voorwaarden zijn voor de cliënt bindend.

c. De rechtsverhouding tussen de cliënt en het kantoor is onderworpen aan het Nederlands recht.

d. Geschillen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland, dan wel (als het arrondissement Gelderland niet meer bestaat) door het arrondissement dat als rechtsopvolger van genoemd arrondissement kan worden beschouwd.

e. Een klacht met betrekking tot verrichte werkzaamheden of (de hoogte van) het factuurbedrag dient op straffe van verval aan alle aanspraken binnen 30 dagen na de factuurdatum op ondubbelzinnige wijze schriftelijk aan het kantoor door cliënt kenbaar te worden gemaakt.

f. De cliënt geeft het kantoor toestemming de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens te verwerken, te bewaren en te gebruiken voor marketingdoeleinden. Op eerste verzoek zullen de gegevens worden verwijderd c.q. niet meer voor marketingdoeleinden worden gebruikt. Voor het privacy statement van kantoor, wordt verwezen naar de website.

g. Indien op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. In dat geval blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden van kracht.