De (verdwenen) nalatenschap: recht op informatie

Voordat een erfgenaam zijn erfdeel uit de nalatenschap kan ontvangen, moet er het nodige gebeuren.

Omvang van de nalatenschap

Ook zal duidelijk moeten zijn wat de omvang van de nalatenschap is. In veel gevallen is dit snel duidelijk, maar helaas is dat niet altijd het geval. Erfgenamen kunnen ook voor verrassingen komen te staan. Zo kan er gedacht worden dat de erflater een behoorlijke nalatenschap had, maar blijkt er van zijn vermogen uiteindelijk nog maar bar weinig over te zijn.

Wat de situatie ook is, het is goed om een volledig en duidelijk beeld te verkrijgen over de omvang van de nalatenschap. De aangifte erfbelasting geeft al veel aanknopingspunten van wat er is (geweest). Maar afhankelijk van de positie van de nabestaanden zijn er ook verschillende middelen om de omvang vast te stellen en om vast te stellen wat er met het vermogen van een erflater is gebeurd en of dit van invloed is op hun erfrechtelijke aanspraak.

Erfgenamen hebben recht op informatie

Erfgenamen treden feitelijk in de voetsporen van de erflater en erven zijn rechten en plichten. Dit betekent bijvoorbeeld dat zij het recht hebben om bij de bank de bankafschriften op te vragen. De banken zijn verplicht om deze tegen een redelijke vergoeding af te geven. Het is verstandig om hier niet te lang mee te wachten.

De boedelbeschrijving

Verder kunnen erfgenamen van elkaar een boedelbeschrijving vorderen. In deze beschrijving moeten alle bezittingen en schulden worden vermeld. Wordt een bestanddeel opzettelijk verzwegen door een erfgenaam? Dan loopt hij het risico dat hij zijn aandeel in het bestanddeel verbeurt.

Recht op informatie van de executeur

De erfgenamen kunnen de executeur verzoeken om alle door hen gewenste inlichtingen omtrent de uitoefening van zijn taak te geven. De erfgenamen hebben er recht op dat ze worden geïnformeerd over de verkoop van de tot de nalatenschap behorende goederen, de opbrengsten, en over de wijze waarop die zijn belegd en/of worden beheerd. Een executeur kan worden ontslagen als hij niet aan zijn inlichtingenplicht voldoet.

Het onterfde kind

Een kind dat is onterfd heeft het recht een afschrift te verlangen van alle bescheiden die hij voor de berekening van de legitieme portie nodig heeft.

Rekening en verantwoording

In bepaalde gevallen kunnen de erfgenamen ook rekening en verantwoording vorderen, bijvoorbeeld indien het vermogen van de erflater door een derde werd beheerd en deze derde al de verplichting tot rekening en verantwoording had.

Vragen of advies nodig?

Zoals u kunt lezen zijn er verschillende manieren om informatie te verkrijgen. Heeft u nog vragen of behoefte aan advies over een andere erfrechtelijke kwestie? Neem contact op met één van de advocaten van ECHT advocatuur!

Direct contact opnemen