Het coronavirus: de gevolgen en risico’s voor de huur van bedrijfsruimte

Vele ondernemers worden geconfronteerd met sterk teruggenomen bezoekersaantallen en dramatisch omzetverlies. Dit kan er toe leiden dat vele huurders hun verplichtingen uit huurovereenkomsten niet meer onverkort kunnen nakomen. Wat dan?

Het coronavirus: de gevolgen en risico’s voor de huur van bedrijfsruimte

De maatregelen zijn aangescherpt. Iedereen moet 1,5 meter afstand houden en zoveel mogelijk thuis blijven. De burgemeesters hebben de bevoegdheid om locaties voor publiek te sluiten en winkels kunnen verplicht worden om te sluiten. Deze maatregelen zijn noodzakelijk, maar helaas niet zonder gevolgen. Vele ondernemers worden geconfronteerd met sterk teruggenomen bezoekersaantallen en dramatisch omzetverlies. Dit kan er toe leiden dat vele huurders hun verplichtingen uit huurovereenkomsten niet meer onverkort kunnen nakomen. Wat dan?

In beginsel geldt dat partijen hun verplichtingen uit de (huur)overeenkomst moeten nakomen. Contract is contract. Maar er is een uitzondering denkbaar.

Onvoorziene omstandigheden

In de wet is een bijzondere regel die het in uitzonderlijke gevallen mogelijk maakt dat overeenkomsten door de rechter worden gewijzigd of geheel of gedeeltelijk worden ontbonden. Dit is mogelijk als partijen bij het aangaan van de overeenkomst geen rekening hebben gehouden met deze omstandigheid en als deze omstandigheid van zodanige aard is dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten. Deze bepaling komt erop neer dat partijen in geval van zo een uitzonderlijke, onvoorziene omstandigheid rekening met elkaar moeten houden. De coronacrisis zou als zo’n uitzonderlijke, onvoorziene omstandigheid kunnen gelden. Dat neemt niet weg dat een specifieke risicoverdeling in het huurcontract een zekere waarde zal houden, maar deze verdeling zou ingeperkt kunnen worden.

De lat is door de wetgever wel hoog gelegd. Bovendien is in het verleden gebleken dat rechters terughoudend zijn het met honoreren van een beroep op onvoorziene omstandigheden. Sommige risico’s zijn nu eenmaal ondernemersrisico. Bovendien heeft de rechter een grote vrijheid bij het wijzigen of ontbinden van een (huur)overeenkomst. Er is veel ruimte voor maatwerk en alle bijzondere omstandigheden tellen mee. Er zijn daardoor mogelijkheden denkbaar. Gedacht kan worden aan opschorting dan wel vermindering van huurbetaling, tijdelijke opheffing van de exploitatieverplichting of een tijdelijke vrijstelling van voorschotten servicekosten.

De coronacrisis en de maatregelen die nu door de overheid zijn uitgevaardigd zijn exceptioneel. Dit maakt het lastig om te voorspellen of een beroep van de huurder op de onvoorziene omstandigheid slaagt. Op dit moment kan niemand dat met zekerheid zeggen. Maar een ding is zeker: verhuurders en huurders doen er goed aan om in deze bijzondere periode oog te hebben voor de redelijke belangen van de andere partij. We staan immers gezamenlijk voor de opdracht om door deze periode te komen.

Meer weten? Stel uw vraag aan onze advocaat huurrecht en vastgoedrecht!

Hebt u vragen over huurrecht of vastgoedrecht. Neem dan contact op met advocaat huurrecht en vastgoed Suzanne Buitenkamp.

Direct contact opnemen