Definitieve vaststelling NOW 1 maatregel

Het aanvragen van de NOW was eenvoudig. Dat geldt niet voor het indienen van de definitieve vaststelling. Inmiddels is ook gebleken dat sommige bedrijven forse bedragen moeten terugbetalen.

Over de NOW 1 maatregel

Op 31 maart 2020 is de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) gepubliceerd. De regeling voorziet in toekenning van een subsidie over de loonsom zodat bedrijven die het zwaar hebben door de Coronacrisis, het personeel kunnen blijven betalen. De eerste NOW-regeling was dan ook een echte noodmaatregel: snel en simpel.

Voorwaarde: omzetdaling van minimaal 20%

Eén van de voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen, is een verwachte omzetdaling. De omzet 2019 (gedeeld door vier) wordt daarbij als uitgangspunt genomen. Daarnaast geldt als voorwaarde dat de werkgever een periode van drie aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% heeft. De werkgever kon daarbij kiezen uit de periode vanaf 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. De werkgever is daarbij verplicht om te handelen in overeenstemming met het doel van de subsidieregeling. Concreet vloeit daaruit voort dat de werkgever verplicht is de subsidie volledig aan te wenden voor het betalen van de door hem verschuldigde loonsom.

Verder gelden er nog specifieke regels indien een werkgever onderdeel is van een concern. In dat geval moeten de periode en het percentage omzetverlies overeenkomen met die van andere onderdelen van het concern.

Let op! Is er sprake van een concern of een moeder-dochter relatie dan kunnen tevens andere uitzonderingen van toepassing zijn.

Termijn indienen definitieve aanvraag NOW

Onlangs werd bekend gemaakt dat werkgevers langer de tijd krijgen om een aanvraag in te dienen voor de definitieve berekening van de tegemoetkoming voor de eerste periode NOW (maart-mei 2020).

Werkgevers hebben nu tot en met 31 oktober 2021 de tijd om een aanvraag in te dienen. De verruiming van de aanvraagtermijn geldt zowel voor werkgevers die een accountantsverklaring nodig hebben (voor hen lag de deadline aanvankelijk op 29 juni 2021) als voor werkgevers die een derdenverklaring of geen verklaring nodig hebben (voor hen lag de deadline op 23 maart 2021). Voor beide groepen werkgevers geldt nu dus dezelfde termijn.

Als werkgever zijnde is het van belang altijd een definitieve aanvraag in te dienen. Ook als u als werkgever denkt dat u te veel voorschot heeft ontvangen. Als een werkgever geen aanvraag doet, gaat het UWV ervan uit dat de werkgever geen recht heeft op een tegemoetkoming. De werkgever moet dan het gehele voorschot terugbetalen.

Complicaties en problemen bij definitieve vaststelling aanvraag

Het voorschot dat werkgevers hebben ontvangen is berekend op grond van het geschatte omzetverlies. Bij de definitieve berekening tegemoetkoming wordt uitgegaan van het werkelijke percentage omzetverlies. De loonsom van januari 2020 wordt vergeleken met de loonsom van de maanden maart 2020 tot en met mei 2020. Is de loonsom gedaald, dan wordt ook de subsidie lager. De gevolgen daarvan beginnen langzaam duidelijk te worden nu de definitieve tegemoetkomingen kunnen worden vastgesteld.

Problemen door daling van de loonsom

Het probleem waar veel werkgevers nu tegenaan lopen is het feit dat niet alleen gekeken wordt naar het omzetverlies, maar ook naar de daling van de loonsom. Als sprake is geweest van een daling in de loonsom vindt ook een correctie plaats bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming.

Gevolg: terugbetalen deel NOW

De loonsom kan lager geworden zijn doordat bijvoorbeeld werknemers met pensioen zijn gegaan, zelf ontslag hebben genomen of omdat tijdelijke arbeidsovereenkomsten niet zijn verlengd en de vertrokken medewerker niet is vervangen. De definitieve subsidie wordt in dat geval verlaagd. Met deze verlaging is nog geen rekening gehouden bij de toekenning van het voorschot, waardoor het kan gebeuren dat de werkgever een deel van de verstrekte tegemoetkoming terug zal moeten betalen. Dit is (vaak) een onvoorziene omstandigheid die verstrekkende financiële gevolgen kan hebben.

Bezwaar maken tegen de beslissing van het UWV

Heeft u een aanvraag gedaan voor de NOW 1 en bent u het niet eens met de beslissing van het UWV omtrent de eindafrekening of definitieve toekenning NOW 1? Dan kunt u bezwaar maken. Dit dient te gebeuren binnen zes weken na de datum op de beslissing. Wacht dus niet te lang! Daarnaast kunnen zich ook andere specifieke situaties voordoen bijvoorbeeld op het gebied van het concernbegrip. Een specifiek advies kan u in de juiste richting helpen.

Juridisch advies van onze advocaat NOW

Heeft u advies nodig? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met onze gespecialiseerde advocaat NOW. Dat kan zowel telefonisch (via: 0578-614029) als per mail (via: info@echtadvocatuur.nl). Uiteraard mag u ook binnenlopen in ons kantoor. Wij zijn gevestigd in Epe (Veluwe) en u kunt ons goed bereiken vanuit de omliggende plaatsen zoals Zwolle, Heerde, Apeldoorn, Arnhem, Harderwijk, Nunspeet en Deventer.

Direct contact opnemen