Privacy Statement
ECHT advocatuur

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Algemeen

ECHT advocatuur respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen, vertrouwelijk wordt behandeld.
Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens ECHT advocatuur verwerkt.

 

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

ECHT advocatuur verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie van ECHT advocatuur.

Doel verwerking persoonsgegevens

ECHT advocatuur verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties- om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van uw interesses
 • om u uit te nodigen voor onze evenementen, seminars en andere activiteiten
 • innen van declaraties
 • advisering, bemiddeling en verwijzing
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
 • marketing- en communicatieactiviteiten
 • werving en selectie (sollicitatie)
 • om u feedback te vragen over onze dienstverlening

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

ECHT advocatuur verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt. Dit betreft onder meer uw: NAW-gegevens, bedrijfsgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, functienaam en eventueel
titel, geboortedatum, geslacht en IBAN.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt ECHT advocatuur omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

ECHT advocatuur verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • gerechtvaardigd belang

 

Delen van persoonsgegevens met derden

ECHT advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van ECHT advocatuur, zoals een IT-leverancier, deurwaarder, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan ECHT advocatuur persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

ECHT Advocatuur maakt gebruik van Basenet; dit is software van Basenet Internet Services B.V. Om ondersteuning te kunnen bieden kan het zijn dat medewerkers van Basenet sporadisch meekijken bij het gebruik van de software. Met Basenet is dan ook een verwerkersovereenkomst gesloten teneinde een passend beschermings- en beveiligingsniveau te waarborgen.

Indien van toepassing: Voor het verzenden van e-mailingen maken wij gebruik van Mailchimp. Mailchimp is gevestigd in de Verenigde Staten maar is gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield.

Door ECHT advocatuur ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelfverantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

 

Beveiliging persoonsgegevens

ECHT advocatuur hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

ECHT advocatuur bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

 

Privacy rechten van betrokkenen

U heeft het recht om een verzoek in te dienen om uw gegevens in te zien, te (laten) corrigeren, de verwerking te laten beperken, de gegevens over te laten dragen en gegevens te (laten) verwijderen. U kunt uw toestemming om bepaalde gegevens te verwerken ook intrekken. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. In een (lopend) dossier kunt u ook contact opnemen met uw verantwoordelijke advocaat.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij ECHT advocatuur aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Bovendien kunnen wij alleen aan uw verzoek voldoen als uw verzoek in overeenstemming is met geldende wetgeving.

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘Kopie ID’ app voor gebruiken.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

ECHT advocatuur (info@echtadvocatuur.nl , postadres: postbus 232, 8160 AE Epe).

 

Gebruik social media

Op de website(s) van ECHT advocatuur zijn knoppen c.q. buttons en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals bijvoorbeeld LinkedIn of Twitter. ECHT advocatuur houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

 

Statistieken en cookies

ECHT advocatuur houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door ECHT advocatuur verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van ECHT advocatuur te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van ECHT advocatuur op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

 

Aanpassing privacy statement

ECHT advocatuur heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mochten wij er onverhoopt toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Vragen & Contact

Indien u over ons gehanteerde privacy beleid vragen heeft, kunt u contact opnemen met ECHT Advocatuur (info@echtadvocatuur.nl). De contactgegevens zijn ook te vinden op deze website, onder pagina ‘Contact’.

Dit privacy statement is d.d. 1 april 2019 vastgesteld.