Arbeidsvoorwaarden wijzigen of aanpassen

In bepaalde situaties kan het handig zijn arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Bijvoorbeeld het aanpassen van de reiskostenvergoeding omdat werknemers vaker thuiswerken.

In overleg of eenzijdig wijzigen?

In veel gevallen zal een werknemer niet vrijwillig meewerken aan een individuele of collectieve wijziging van zijn of haar arbeidsvoorwaarden. Dat is ook begrijpelijk, zeker wanneer het om een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden gaat. In dergelijke gevallen kan een ‘eenzijdig wijzigingsbeding’ in de arbeidsovereenkomst uitkomst bieden.

Hoe werkt het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden?

Het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden is in sommige gevallen mogelijk. Dit kan echter niet zomaar en is in de praktijk een complexe en niet erg eenvoudige opgave. De werkgever kan enkel een beroep doen op een eenzijdig wijzigingsbeding, als hij bij deze wijziging een zodanig zwaar belang heeft dat het belang van de werknemer, dat door de wijziging wordt geschaad, daarvoor naar redelijkheid en billijkheid moet wijken. Het is zeer afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van het geval of aan deze voorwaarden kan worden voldaan.

Geen eenzijdig wijzigingsbeding en weigert de werknemer in te stemmen?

Is er geen eenzijdig wijzigingsbeding overeengekomen dan zal de werkgever met de werknemer onderling overeenstemming over de wijziging moeten zien te bereiken. Pas als er geen onderlinge overeenstemming kan worden bereikt omdat werknemer overleg of instemming weigert, kan de vraag aan de orde komen of de werknemer aanvaarding van het voorstel heeft kunnen weigeren.

In dat geval kan bijvoorbeeld instemming worden afgedwongen via de rechter. Dit is echter geen gemakkelijk proces. Ook in dat geval zal de nadruk worden gelegd op het zwaarwegend belang.

Arbeidsrecht advies over het wijzigen van voorwaarden?

Wilt u weten of u arbeidsvoorwaarden eenzijdig kunt wijzigen? Of doet uw werkgever u een voorstel tot wijziging? Bel of mail gerust! Wij zijn bereikbaar via het nummer 0578-614029. Per e-mail kan ook (info@echtadvocatuur.nl). Uiteraard mag u ook binnenlopen in ons kantoor. Wij zijn gevestigd in Epe (Veluwe) en u kunt ons goed bereiken vanuit de omliggende plaatsen zoals Heerde, Harderwijk, Oene, Putten en Arnhem.

Direct contact opnemen